Gørløse Vandværk

Nyheder


18-05-2019

Vandværkets rentvandstanke skal inspiceres og repareres

Det sker fra på mandag den 20. maj
Når vi pumper vandet op fra vores boring bliver det iltet og herefter ledt videre til vores rentvandstanke. Disse tanke skal inspiceres og evt. repareres med mellemrum.
Det skal vi i gang med på mandag den 20. maj og arbejdet forventes at vare mindst 3 uger.

Men arbejdet kan nok ikke gennemføres uden enkelte gener !!
I den periode arbejdet står på, får vi vand fra Hillerød Forsyning, som vi har en forbindelsesledning til.
Processen med omlægning til forbindelsesledning fra Hillerød kan desværre give dels lidt driftsforstyrrelser og dels lidt ændring på vandets farve/udseende.
Men vi kan garantere jer, at den mikrobiologiske kvalitet er som den skal være. Ingen bør derfor være bekymret for vandets sundhedskvalitet som sådan.
Vi vil gøre alt hvad der står i vores magt, for at få gennemføre omskiftning og inspektion med mindst mulige gener, men vi beder på forhånd om forståelse for nødvendigheden af arbejdet.
Hvis der er spørgsmål, er i velkommen til at kontakte enten Jesper Lund Nielsen på tlf. 20 28 88 15 eller undertegnede på tlf. 21 81 50 65.
Mogens Jacobsen
Formand


28-02-2019

Generalforsamling 2019

Tirsdag den 26. marts kl. 19.00
holder vandværket ordinær generalforsamling i Forsamlingshuset.

På hjemmesiden kan du finde årsregnskabet, som vil blive præsenteret på generalforsamlingen og fremlagt til godkendelse.
Ligeledes kan du finde et sæt vedtægter, som vil blive fremlagt som bestyrelsens forslag, med henblik på, at få omdannet vandværkets selskabsform fra det nuværende Interessent selskab (I/S) til et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.).
Der er flere forhold som gør, at vi skal have lavet selskabsformen om, det vil der blive nærmere redegjort for på generalforsamlingen, men alene det, at vi i dag rent faktisk kører på lånt tid med en ukorrekt benævnelse i Selskabsstyrelsen gør, at der skal ske en omlægning, med mindre interessenternes selvangivelse også skal have input fra vandværkets over- eller underskud.
Alle interessenter hæfter solidarisk som det er i dag, men med den nye selskabsform vil andelshaverne og det vil sige dem der har en andel i vandværket, ikke kunne gøres ansvarlige for noget økonomisk, ud over det forbrug der måtte være.
Vi håber du vil sætte dig ind i det fremlagte og at du vil/kan afsætte et par timer af til at lytte og deltage i diskussionen på generalforsamlingen.
Vel mødt!
Thorkil Ambrosen
Formand


10-01-2019

GØRLØSE VANDVÆRK OVERGÅR TIL ÅRLIG VANDREGNING

En enig bestyrelse har besluttet at lade vandregningen overgå til én årlig opkrævning i stedet for to gange. På denne måde kan der spares en del arbejde og penge på administrationen. Over halvdelen af vandværkerne i Hillerød udsender regninger en gang årligt.
I de kommende dage udsendes årsopgørelsen for 2018, med baggrund i de elektronisk aflæste vandmålere. Årsopgørelsen indeholder slutafregning for 2018 og a conto betaling for 2019.
Vandregningen i januar bliver så for HELE 2019.
Vi håber I vil tage godt imod denne ændring, som er med til at gøre administrationen billigere.
Thorkil Ambrosen, formand
Erling Nielsen, kasserer


19-12-2018

GLÆDELIG JUL og GODT NYTÅR

Bestyrelsen for Gørløse Vandværk I/S ønsker alle interessenter og vandforbrugere i Gørløse en GLÆDELIG JUL og GODT NYTÅR

Et specielt år
Som det er alle bekendt, har dette år i vandværkets historie været et af de mere specielle. Der har været afholdt en ordinær og to ekstraordinære generalforsamlinger. Den fungerende bestyrelse blev med et markant flertal væltet og en ny bestyrelse tog over fra den 17. april.

Et nødvendigt oprydningsarbejde
Det oprydningsarbejde, som bestyrelsen har været igennem, har vist sig at have været af største nødvendighed både med hensyn til vandværkets økonomi og med hensyn til bevarelse af vandværket fremadrettet.

En stor tak til kontant opbakning
Vi vil gerne takke for den meget klare og kontante opbakning, der har været givet udtryk for på generalforsamlingerne og til denne bestyrelse. En opbakning til bl.a. at få ændret på forskellige forhold omkring ledelsen af vandværket, herunder at få professionaliseret administrationen.

En ny generalforsamling
I løbet af marts måned 2019 vil der blive afholdt generalforsamling, dato er endnu ikke fastlagt. Interessenter som måtte ønske særlige sager behandlet her, bedes om i henhold til vedtægterne, at fremsende disse forslag skriftligt til bestyrelsen inden udgangen af januar måned.

Thorkil Ambrosen
Formand


21-09-2018

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 6. november kl. 19.00

Den ordinære generalforsamling fandt sted den 20. marts 2018, men da bestyrelsens beretning ikke kunne godkendes af generalforsamlingen, meddelte dirigenten, at det betød at bestyrelsen var væltet. Dog blev bestyrelsen bedt om at fungere som forretningsbestyrelse frem til der kunne afholdes en ekstraordinær generalforsamling, som blev fastsat til den 17. april 2018. Ved den ordinære generalforsamling blev det også besluttet, at lade et uvildigt revisionsfirma gennemgå de udbetalte vederlag til bestyrelse og ekstern hjælp for regnskabsårene 2013-2017.
På den ekstraordinære generalforsamling fremlagde revisionsfirmaet en rapport. Konklusionen var, at der var blevet udbetalt vederlag til bestyrelsen, der ikke var godkendt af generalforsamlingen. Udbetaling af vederlag for deltagelse på bestyrelsesmøder, afholdt efter 1. juli 2014, skulle have været godkendt på generalforsamlingen, da det er at betragte, som bestyrelseshonorar og derfor er blevet udbetalt i strid med vedtægternes § 10. Endvidere var fordelingen af honorarernes størrelse i strid med vedtægterne.
Den nye bestyrelse har nu været i arbejde siden da, først ved en overdragelsesforretning fra den tidligere bestyrelse, som viste sig at være besværlig og langtrukken og siden ved en grundig gennemgang af vandværkets administration og drift.
Der er nu lavet en retvisende årsrapport for 2017, da den gamle var fejlbehæftet og ukorrekt lavet. De årsrapporter der ligger forud, og som er godkendte på de respektive generalforsamlinger, er der ikke foretaget noget ved, selv om det må antages, at de også er lavet ukorrekt.
Den daglige rutinemæssige administration er nu udliciteret til Vandværkskontoret, Ullerød Vandværk, der udover Gørløse Vandværk også bistår 6-7 andre vandværker. Driften af vandværket varetages af et bestyrelsesmedlem i samarbejde med et vvs-firma.
Da nogle af de væsentligste vedtægtsbestemte dagsordenspunkter på den ordinære generalforsamling ikke er gennemført, er det nødvendigt, at afholde endnu en ekstraordinær generalforsamling, som altså finder sted den 6. november. Der vil blive indkaldt officielt med en endelig dagsorden i god tid inden, men det kan allerede nu nævnes, at følgende punkter vil indgå:
a. Redegørelse for den nye bestyrelses arbejde
b. Den reviderede årsrapport forelægges til godkendelse
c. Budget for 2019 forelægges til godkendelse
d. Taktsblad for 2019 forelægges til godkendelse
Endvidere vil bestyrelsen orientere om et sæt nye vedtægter, som vil blive fremlagt på den ordinære generalforsamling til foråret, hvor de vil blive bragt til afstemning, som led et i arbejdet med at få omdannet vandværket fra et I/S til et a.m.b.a., altså til et andelsselskab med begrænset ansvar.
Endelig kan nævnes, at bestyrelsen har truffet aftale med direktør Susan Münster fra Danske Vandværker.
Hun vil komme og holde et indlæg om de små vandværkers udfordringer i dag, herunder hvordan disse udfordringer kan takles på en god måde og sådan, at de lokale vandværker kan bibeholdes, der hvor det måtte ønskes.
På bestyrelsens vegne
Thorkil Ambrosen


Kontakt


Drift af vandværk & ledningsnet

Jesper Lund Nielsen
teknisk support på vandværket
20288815 / 95276106
jesperlund3B@gmail.com

 

Formand
Mogens Jacobsen
Engvej 36
3330 Gørløse
21815065
mogens-jacobsen@mail.dk

 

Næstformand
Erling Nielsen
Gørløsegårdsvej 22
3330 Gørløse
23418552
jamiefinans@post.tele.dk 

 

Regnskab og forbrugerafregning
Vandværkskontoret
c/o Ullerød Vandværk
2634 3800 / 4826 6517
kontor@gorlosevand.dk

Denne hjemmeside bruger cookies - Accepter - Om cookies